Uitwerking workshops Marktvisie VCB

De Vakgroep Civiele Betonbouw (VCB) van Bouwend Nederland wil bijdragen aan het realiseren van de ambities uit de Marktvisie en heeft daarom de leden van VCB als ook vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en ProRail in de gelegenheid gesteld zich te verdiepen in de Marktvisie om hiermee aan de slag te gaan. In vier workshops zijn onder begeleiding van Bureau de Bont in totaal 49 deelnemers aan de slag gegaan met de ambities van de Marktvisie. De uitkomsten van deze workshops zijn hieronder te lezen. 

Velen zijn reeds geïnspireerd door de Marktvisie en zijn bezig de ambities uit de Marktvisie(s) in de dagelijkse praktijk te realiseren. Dit blijkt niet altijd even gemakkelijk. Tegenstrijdige belangen maken het niet eenvoudig en oud gedrag en oude vooroordelen “liggen op de loer”. Op veel plekken wordt nagedacht over vragen als: Hoe pakken we dit gezamenlijk op in ons project?
Wat betekent de Marktvisie voor de professionals in ons project? VCB wil bijdragen aan het realiseren van de ambities uit de Marktvisie en heeft daarom de leden van VCB als ook vertegenwoordigers van RWS en ProRail in de gelegenheid gesteld zich te verdiepen in de Marktvisie om hiermee aan de slag te gaan. In vier workshops op 16, 18 en 25 oktober 2018 en 21 maart 2019 zijn onder begeleiding van Bureau de Bont in totaal 49 deelnemers aan de slag gegaan met de ambities van de Marktvisie.

Vragen die centraal stonden in de drie georganiseerde workshops:
• Wat is de aanleiding van de Marktvisie en wat betekent deze Marktvisie voor de branche?
• Hoe passen we dat toe in ons project?
• Wat zijn ervaringen, de Do’s en de Don’ts?
• Hoe kan ik zelf bijdragen aan het realiseren van de ambities uit de Marktvisie?

Gastsprekers
Iedere workshop inspireerden toonaangevende gastsprekers de deelnemers met voorbeelden hoe de Marktvisie in hun project tot uiting komt. Vanuit verschillende projecten waren de counterparts op het gebied van contractmanagement aanwezig:

• Project Doen, Nijkerkerbrurg
o Marlotte Koster – Rijkswaterstaat
o Jan-Co van den Doel – Mourik
• Intelligente Infra
o Lex Halsema – Intelligente Infra
• Sluis Eefde
o Robbert Visser – Rijkswaterstaat
o Gerold Schaap – Mobilis
• N35 Zwolle-Wijthmen
o Dick van Klaveren – Rijkswaterstaat
o Marco van der Kuilen – Heijmans Infra

Persoonlijke voornemens deelnemers
De belangrijkste inzichten en persoonlijke voornemens van de deelnemers om de ambities van de Marktvisie in de praktijk te brengen:

• Begin met zelfvertrouwen te geven.
• Deel de Marktvisie in je team.
• Daag het projectteam uit tijdig de hulpvraag te stellen.
• Eerst informeel dan pas formeel.
• Print de leidende principes van de Marktvisie in je hoofd en handel ernaar.
• Ga er gewoon eens mee aan de slag.
• Huidige problemen en uitdagingen in een eerder stadium meenemen.
• Opdrachtgever vroegtijdig en laagdrempelig betrekken bij knelpunten.
• Belangen en doelen van de opdrachtgever achterhalen en begrijpen.
• Elkaar leren kennen en respecteren.
• Niet direct de techniek induiken!
• Alliantie is een goede contractvorm om op door te bouwen.
• Marktvisie beter begrijpen, toepassen en delen aan klanten/opdrachtgevers.
• Delen en bespreken Marktvisie met collega’s.
• Elkaar meer uitdagen om te zeggen wat je vindt, waar je tegen aan loopt, wat je dwars zit.
• Investeren in vertrouwen.
• Naleven van de uitgesproken intenties.
• Ook in moeilijke tijden blijven vasthouden aan Marktvisie.
• In een tender openheid en transparantie hanteren en gedragsregels opstellen.
• Eerder aangeven dat ik spannende dingen verwacht.
• Meer sturen dat er wordt georganiseerd op samenwerkingsstructuren.
• Uitvoering betrekken bij EMVI.
• Ook in tijden dat je niet intensief samenwerkt contact blijven houden.
• Tijd in elkaar blijven investeren.
• Marktvisie gebruiken voor strategische visie, opdrachtnemers uitnodigen om mee te denken.
• Marktvisie verwerken in weekstart met managementteam.

Adviezen Bouwend Nederland
Tijdens de workshop is de deelnemers gevraagd adviezen te formuleren aan Bouwend Nederland om de ambities van de Marktvisie in de praktijk te brengen:

• Deel meer met de markt wat de successen zijn van de Marktvisie.
• Faciliteer het uitdragen Marktvisie bij bijvoorbeeld Project Start Ups en lunchlezingen; ‘Bouwend Nederland komt naar u toe’.
• Betrek meer verschillende opdrachtgevers bij dit soort sessies.
• Stel bij de deelnemende bedrijven ambassadeurs aan om intern de Marktvisie uit te dragen (breng de olievlek weer op gang).
• Lessons-learned-voorbeelden uit de bedrijven bundelen richting Bouwend Nederland.
• Marktvisie breder uitzetten, ook naar kleinere gemeentes en opdrachtgevers.
• Blijf Marktvisie actief onder de aandacht brengen.
• Deel goede voorbeelden.
• Betrek de hele keten en alle marktpartijen.
• Regie portfoliomanagement over de grote(re) opdrachtgevers RWS/ProRail en provincies.
• Stimuleren bouwteam/alliantie constructies.
• Uitdragen Marktvisie in de gehele markt, bijvoorbeeld ook bij gemeenten en onderaannemers.
• Deel werkende voorbeelden.
• Formuleer een visie op een gezonde marge.
• Betrek meer soorten opdrachtgevers.
• Maak de Marktvisie kenbaar (voorbeelden/tools/film).
• Grote ingenieursbureaus laten aanhaken.
• Nieuwe jonge generatie aan laten haken.
• Zorg voor realisatie prijsvorming/inschrijving bij projecten.
• Maak concreter wat/hoe Marktvisie toegepast kan worden.
• Breng principes Marktvisie ook naar het midden klein bedrijf en onderaannemers.
• Draag het breder uit!
• Faciliteer in inhoudelijke trainingen.
• Benadruk de ‘winsten’ van het Marktvisieprincipe.
• Opleiding nieuwe technici in Nederland: promoot ook opleiding ‘soft skills’/samenwerking.
• Inzichtelijk maken en aandacht vragen voor sociale druk (inzet versnellingsmaatregelen) versus politieke druk.

Algemene tips om de ambities van de Marktvisie in de praktijk te brengen
Naast de adviezen aan Bouwend Nederland en de persoonlijke inzichten en voornemens, zijn de volgende algemene tips besproken om de ambities van de Marktvisie in de praktijk te brengen:

• Stel gezamenlijk aan het begin van het project vast hoe de Marktvisie toegepast gaat worden in dit project, welk gedrag erbij hoort en welke afspraken maken we gezamenlijk.
• Wees expliciet over de gemeenschappelijke belangen, en ook over tegenstrijdige belangen. Maak afspraken hoe er wordt omgegaan met tegenstrijdige belangen (gedrag afspraken).
• Richt gezamenlijk een ondersteunend escalatiemodel in aan de voorkant van het project.
• Zoek elkaar juist op bij tegenvallers, contractuele onduidelijkheden, tegenstrijdige belangen en bespreek hoe je elkaar kan helpen.
• Deel gezamenlijk aan het begin van het project eerdere positieve en negatieve ervaringen, vooroordelen, angsten en risico’s. Vertaal met elkaar door wat dit betekent voor het voorliggende project, qua afspraken en verwachtingen qua gedrag.
• Bespreek met elkaar gedurende het project (naast voortgang, scope, etc.) vooral frequent:
o De mate waarin verschillende partijen hun doelen behaald en hun belangen behartigd willen zien.
o De samenwerking; communicatie, verwachtingen gedrag, etc.
o De issues die mogelijkerwijs zouden kunnen voorkomen en hoe daarmee om te gaan.
• Zorg dat samenwerking niet alleen het feestje is van de project-MT’s maar gedragen en toegepast wordt op alle niveaus van de betrokken organisaties.
• Maak tijd om actief bezig te zijn met de samenwerking, creëer een samenwerkingskalender.

Masterclass Contractmanagement conform de Marktvisie

Voor contractverantwoordelijken organiseert Bureau de Bont in oktober de Masterclass Contractmanagement conform de Marktvisie. Deze Masterclass van in totaal drie dagdelen gaat in op hetgeen wat de ambities van de Marktvisie betekent voor de contractverantwoordelijken. In de Masterclass wordt samen met contractverantwoordelijken van zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde de uitdagingen besproken en behandeld hoe hierop kan worden ingespeeld, klik hier voor meer informatie.