Het team van Marktvisie ambassadeurs bestaat uit de vertegenwoordigers van de organisaties die de Marktvisie hebben geïmplementeerd. Deze deelnemers zijn vaak al vanaf het eerste begin betrokken bij de Marktvisie en zetten zich onverminderd enthousiast in voor het succes van de Marktvisie. Iedere ambassadeur is aanspreekbaar en graag bereid samen met u te werken aan uw activiteiten om de Marktvisie tot een succes te maken.

Dimitri Kruik | Directeur Procurement ProRail

Voor ProRail en haar stakeholders staan twee elementen centraal. Ten eerste: een goed presterende, mooie en functionele infrastructuur voor reizigers en goederen. En ten tweede: die realiseren in goede samenwerking met betrokken opdrachtnemers en stakeholders. De implementatie van de Marktvisie draagt direct bij aan het realiseren van onze missie om mensen, steden en bedrijven over spoor te verbinden, nu en in de toekomst. Ik zie in onze organisatie een soort sneeuwbaleffect: Wij zijn begonnen met de doorvertaling van de Marktvisie naar concrete verbeterpunten met de spooraannemers. Nu hebben we een vergelijkbaar initiatief gestart met ingenieursbureaus en in maart doen we de kick-off samen met Bouwend Nederland voor de civiele aannemers. Ook zijn er losse initiatieven zoals de start met dubbelzijdige prestatiemeting. De sneeuwbal begint langzaam te groeien.

We moeten het succes van de Marktvisie ook meetbaar maken om er voor te zorgen dat iedereen er enthousiast van wordt.

Dimitri Kruik

dimitri.kruik@prorail.nl

Edwin Lokkerbol | Directeur Vereniging van Waterbouwers

Uitgangspunt van de Marktvisie is om ruimte te geven aan de kennis en expertise die er ook bij de marktpartijen is. De toekomstige vraagstukken vragen immers steeds meer om het samenbrengen van specialistische kennis. Specialistische kennis is enerzijds verdeeld aanwezig in de keten, en anderzijds soms ook schaars of soms uit commerciële overwegingen beperkt beschikbaar. Ook geeft de Marktvisie richting om op een betere en voor alle partijen goedkopere wijze aan te besteden.

Het is geen van bovenaf opgelegd document. We moeten er nu met elkaar invulling aan gaan geven. Ik heb wel sterk het gevoel dat met de Marktvisie de basis voor verandering is gelegd.

Edwin Lokkerbol

E.Lokkerbol@waterbouwers.nl

Gertjan Eg | Directeur ASTRIN

ASTRIN | Smart Infra vertegenwoordigt een relatief kleine groep bedrijven die een bijzondere rol spelen in de markt. Wij zien dat slimme technologie in toenemende mate van belang is. Onze technologie ontwikkelt razend snel. De traditionele inframarkt is niet gewend om met dergelijke snelle innovaties om te gaan. De Marktvisie erkent dit en biedt een oplossing: betere samenwerking door de hele keten. Daar zet ik mij voor in vanuit het kernteam en ben ik voor iedereen op aanspreekbaar.

De ASTRIN leden ontwikkelen nu technologie die over drie jaar op de weg komt en waarschijnlijk over 10 jaar verouderd is. De vraag is hoe we dan een weg gaan realiseren die over 10 jaar opgeleverd wordt?

Gertjan Eg

info@astrin.nl

Harry Wisse | Beleidsadviseur Bouwend Nederland

De voorbije crisisperiode bracht de sector tot het inzicht dat er in de relatie opdrachtgever–opdrachtnemer noodzaak is tot herijking. Een belangrijke drijfveer is te vinden in het publieke domein, waar verantwoording aan belastingbetaler en maatschappij verschuldigd is. Het besef en daarmee het momentum is volop aanwezig om nu met die maatschappelijke waarde als uitgangspunt te werken aan een gezonde bouwkolom. Daarbij staat de mens centraal: het gaat in de kern om houding en gedrag.

Zeker nu de markt op veel plekken herstelt, dreigt het gevaar dat onze gezamenlijke aandacht hiervoor verslapt. Maar als we onze aandacht niet laten verslappen en we samen komen tot stappen in vooral risicoverdeling en prijsvorming, dan kunnen we uiteindelijk ook werken aan een beter renderende sector die ruimte biedt voor innovatie en duurzaamheid.

Mijn persoonlijke uitdaging zit in het concreet hanteerbaar maken van de goede bedoelingen van de leidende principes uit de Marktvisie. Uiteindelijk moeten onze leden met de Marktvisie op projectniveau aan de slag. Het gedachtegoed van de Marktvisie moet vanuit de directiekamers op de werkvloer neerdalen. Bouwend Nederland helpt bedrijven graag om die stappen te maken en streeft daarbij naar samenhang van de vele goede initiatieven die al in beweging zijn gezet.

Jacolien Eijer | Directeur NLingenieurs

NLingenieurs gelooft in de Marktvisie. Met concrete toepassingen en onder de noemer “gewoon doen” gaan we in 2017 naar een andere manier van samenwerken in de keten, één die beter bevalt en met elkaar in de keten tot betere resultaten leidt.

Natuurlijk moeten we er met elkaar voor zorgen dat de Marktvisie nog verder landt en dat betekent samen doorpakken en zorgen voor een levende Marktvisie. Dat doen we vooral door de Marktvisie concreet te maken en actief uit te dragen dat er al een hoop gebeurt.

Het feit dat de Marktvisie zo soft is en gaat over houding en gedrag, stemt mij hoopvol.

Léon Brinkman | Senior adviseur Inkoopbeleid en -strategie RWS CIV

Als RWS worden wij worden betrokken bij het realiseren van de ambities uit de Marktvisie in projecten. Vanuit die hoedanigheid zijn wij vanaf de lancering van de Marktvisie op vele manieren betrokken. In en buiten projecten. Voorbeelden hiervan: initiatiefnemer en facilitator diverse Marktvisiecafés, Marktdagen, Leveranciersdagen etc.

De maatschappelijke opgave realiseren kunnen we niet alleen…

Léon Brinkman

Leon.brinkman@rws.nl

Marissa Willemse | Specialist Techniek Nederland

Dagelijks zijn we bezig met ‘de Marktvisie’, maar als het aan mij ligt nog niet genoeg. Er zijn eerste stappen gezet, maar we zijn er nog niet. We kunnen niet nu zeggen, het is goed zo en we gaan gewoon verder. Nee, we moeten samen op een andere manier gaan werken, willen we de toekomstige opgaven op een verantwoorde manier realiseren.

De Marktvisie is geen doel op zich. Het gaat erom dat iedereen in de sector bewust bezig is met samenwerking en de gezamenlijke uitdagingen. Dit is een continu proces. Ik zoek constant de dialoog op. Wat kunnen we doen en hoe doen we dat? Het valt niet altijd mee om goede ideeën in de praktijk te brengen maar dat is wel waar we naar streven. Het hoeven niet altijd grote veranderingen te zijn, maar het zijn ook de kleine dingen die het verschil kunnen maken. Ik zet me vooral in om als gesprekspartner keuzes in aanbestedingen en bouwcontracten bespreekbaar te maken. Niet alleen in het belang van de leden van Techniek Nederland, maar rekening houdend met het belang van het project en de opdrachtgever. Samenwerken biedt kansen voor iedereen: de maatschappij, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het is aan ons allemaal om die kansen ook te pakken. Begin klein en maak het groots. Met als einddoel een betere samenwerking, een beter eindproduct voor de klant en een gezond rendement voor iedereen.

De Marktvisie biedt kansen voor iedereen: de maatschappij, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het is aan ons allemaal om die kansen ook te pakken. Begin klein en maak het groots. Met als einddoel een betere samenwerking, een beter eindproduct voor de klant en een gezond rendement voor iedereen.

Roger Mol | Directeur Transacties & Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf

Vanaf september 2017 ben ik Directeur Transacties & Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf. Vanaf begin 2016 was ik daar Hoofd Inkoop en Contractmanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf. Daarvoor werkte ik bij Rijkswaterstaat waar we samen met brancheorganisaties, de markt en kennisinstituten de Marktvisie hebben ontwikkeld. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf ben ik nu verantwoordelijk voor de doorvertaling van de visie en de acties die daaruit voortkomen.

Ik zie mezelf als een echte ambassadeur voor de Marktvisie. Mijn kennis en ervaringen met de Marktvisie deel ik graag met geïnteresseerde partijen. Ook hoor ik graag over ervaringen van anderen.

We moeten laten zien hoe we de Marktvisie in de dagelijkse praktijk toepassen, anders is die Marktvisie een wassen neus.

Ron Peddemors | Portfoliomanager/Programma-manager verduurzaming wegverharding RWS PPO

Marktvisie is een manier van samenwerking met andere partijen, die uitgaat van gelijkwaardigheid van partners, waarbij samen wordt geprobeerd om het meest haalbare te bereiken voor de maatschappelijke opgave.

Denk niet na voor de ander, maar vraag wat hij/zij er zelf van vindt

Ron Peddemors

Ron.peddemors@rws.nl