De marktvisie kwam tot stand nadat begin 2015 Jan-Hendrik Dronkers, de directeur-generaal van Rijkswaterstaat de markt opriep te veranderen. Na deze oproep organiseerde Rijkswaterstaat een aantal marktcafés en werd Rijkswaterstaat overstelpt met wensen en ideeën. Niet alleen leveranciers, maar ook andere grote opdrachtgevers zagen de noodzaak en voelde de urgentie: het was tijd voor een nieuwe marktvisie. Op de pagina De Marktvisie, leest u meer over de achtergronden.

Het Opdrachtgeversforum organiseert samen met Bouwend Nederland een aantal keer per jaar het TOPoverleg. Tijdens dit overleg is de intentie uitgesproken om iets te doen aan de verbetering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in 2020. De deelnemers van dit overleg zijn vervolgens zelf aan de slag gegaan om leidende principes te formuleren op de thema’s human factors, tenderen, EMVI, risico’s en prijsvorming. Deze principes zijn een gezamenlijk initiatief om te komen tot een praktische en zichtbare beweging naar een goede onderlinge samenwerking en oplossingen voor de problemen van nu. Praktisch, omdat ze richtinggevend zijn voor gedrag en toepasbaar zijn op alle soorten contracten en projecten. Zichtbaar, omdat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gehele keten concrete acties en activiteiten kunnen ondernemen die snel tot resultaten leiden. Hierbij is aansluiting gezocht bij het initiatief van Rijkswaterstaat om in samenspraak met een brede groep opdrachtnemers een nieuwe Marktvisie op te stellen. De leidende principes maken dan ook onderdeel uit van deze Marktvisie.

Download hier de volledige tekst van de Marktvisie en de leidende principes.

De Marktvisie
De leidende principes