ORGANISATIE

Sinds het initiatief van Rijkswaterstaat zijn veel andere publieke opdrachtgevers in beweging gekomen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de Unie van Waterschappen zijn een marktvisietraject gestart resp. herstart en ook bij enkele provincies en gemeenten is men bezig. Het betreft ook niet alleen werk in het fysieke domein, maar ook bedrijfsvoering, ICT en op termijn mogelijk andere werkvelden.

Om de implementatie behapbaar te houden kiezen we er nadrukkelijk voor om hier niet één groot project van te maken. Er zal een soort amoebemodel ontstaan met meerdere kernen die wel met elkaar verbonden zijn. Zo zorgen we ervoor dat we optimaal leren van elkaar maar dat we elkaar niet afremmen.

Voor de Rijksinfra werken we met een kernteam met daarin vertegenwoordigers van de brancheorganisaties en bedrijven, in dit geval: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, ASTRIN, MKB-infra, Rijkswaterstaat, ProRail en NLingenieurs.

Sommige werkgroepen kunnen werken voor meerdere marktvisie-kernen. Zo maken we de verbinding tussen de verschillende marktvisie-initiatieven.

UITGANGSPUNTEN VOOR DE AANPAK

Onze aanpak kent een aantal heldere uitgangspunten:

  • Iedere organisatie heeft zelf de taak om binnen de eigen organisatie de Marktvisie te implementeren.
  • Waar mogelijk trekken we samen op.
  • We geven nu de voorkeur aan experimenteren (aan de slag) boven bestuderen (denken). Vanuit de experimenten vinden we de aanknopingspunten voor robuuste verandering.

We schatten in dat de experimenten gaan leiden tot een onderkenning dat we vaardigheden, houding & gedrag of cultuur moeten gaan aanpakken. Of het kan leiden tot wijziging van systemen, structuren of procedures. Het belangrijkste is dat we de leerervaringen vanuit de experimenten delen en niet laten bij alleen de mensen die hebben meegedaan met het experiment.

HET PROCES

Het proces dat we volgen bestaat uit 5 stappen. In het eerste jaar ligt de nadruk op de vertaling van de Marktvisie naar een concrete doorvertaling naar organisaties die de Marktvisie hebben ondertekend en ook binnen die organisaties naar afdelingen en medewerkers. Maar we willen dit jaar ook meteen aan de slag! Er zijn allerlei experimenten en projecten om benodigde veranderingen uit te proberen. U vindt deze inspirerende voorbeelden terug op deze site.

LEREN

Tijdens de implementatie van de Marktvisie gaan we veel aandacht besteden aan het lerend  vermogen van de sector. Binnen onze eigen Rijksinfra-marktvisie zorgen we dat we de ervaringen uit de experimenten goed oppakken en voldoende borgen en uitdragen. We zullen daarbij gebruik maken van coaches die wat verder van de experimenten afstaan. We noemen dit het eerstelijns leren.

We hebben De Bouwcampus gevraagd een rol te spelen in het samenbrengen van de leerervaringen uit de verschillende marktvisie-initiatieven. Wij vragen hen om, samen met wetenschappers, te onderzoeken of patronen zijn te halen uit de leerervaringen en of die leiden tot nieuwe kennis die we weer kunnen toepassen/toetsen in de praktijk.

OPLEIDEN

Over het volgende zijn we het eens: het is waardevol om te zorgen voor gezamenlijke opleidingen ten behoeve van de noodzakelijke verandering van gedrag/competenties. Er zijn nu al veel aanbieders van opleidingen. Het is niet de bedoeling daar nog een academy aan toe te voegen. Wel zorgen we voor een programmaraad voor opleidingen die vooral de behoefte die volgt uit de leerervaringen weet te vertalen naar leerdoelen. We proberen daarna zoveel mogelijk de bestaande aanbieders van opleidingen te benutten.

STURING

Ieder marktvisie-initiatief heeft zijn eigen sturing. Daarin moet het vooral gaan om het borgen van de leerervaringen. De sturing wordt op verschillende niveaus ingericht.